නිෂ්පාදන

විරසකයක් නඩත්තු කෙරෙන තැනට වගබලා ගැනීමත් ඇතුළත් යන්ත්රය


නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!